Tuesday, June 30, 2015

Some old slokas
തീപ്പെട്ടി പണ്ടില്ല അതിനാല്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക്
ഏര്‍പ്പെട്ട കഷ്ടം പറയാവതല്ല

ഇപ്പോള്‍ അതിന്മാതിരി ഒന്നുമില്ല
തീപ്പെട്ടി ഇല്ലാത്തൊരു വീടുമില്ല.
കോലൊന്ന് ഉരച്ചാല്‍ ചെറുതായ മിന്നല്‍ പോലൊന്ന്
മിന്നീട്ടത് തീപിടിയ്ക്കും ചീളെന്ന് കത്തിയ്ക്കണം,
അല്ലയെന്നാല്‍ കാളുന്ന തീ തന്‍ വിരലില്‍ കടക്കും.


***

ഉച്ചിയില്‍ ഉമ്മിണി തലയും കെട്ടി,
ഉച്ചയ്ക്കിത്തിരി കരിയും എഴുതി
അങ്ങനെ ഇരിയ്ക്കണ എന്റുടെയാണോ
അങത് വീട്ടില്‍ തീയ്ക്ക് പോകാന്‍ (തീയ്ക്ക്പൂവാന്‍) പറയുന്നത്.

***


നൂല് ജപിച്ച് പിറ കണ്ട് തൊഴുമ്പോള്‍ ചോല്ലുന്നത്
ക്ഷീര സാഗര സംഭൂതാ ലക്ഷ്മീ ദേവി സഹോദരാ
ഹരണ്‍ നികടേ വാസായ ബാലചന്ദ്രായതേ നമ

***

ഉറങ്ങാന്‍ നേരത്ത്

ഈശാ നീ കൃപകൊണ്ട് വേണ്ട വിധം എത്താതെ ഇങ്ങി ശയ്യാതലമാര്‍ന്ന് 
ശയനത്തിന്‍ ഒരുങ്ങീടുന്നു ഞാന്‍
യേശും മുഢതകൊണ്ട് വല്ല ദുരിതങ്ങളും ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും നീ
ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിടാതെ സഹിയ്ക്കുവാന്‍ വണങ്ങുന്നു ഞാന്‍.

രാവിലെ എണിയ്ക്കുമ്പോള്‍

ഏകാദീശ ഭഗവാന്റെ നല്ല കൃപയാല്‍ 
സൗഖ്യേന നിദ്രചെയ്തേകാന്തേ 
ശയനത്തില്‍ നിന്ന് എഴുന്നേട്ടീടുവാന്‍ തുടങ്ങീടുന്നു ഞാന്‍
(അപൂര്‍ണം)

Updated P.V. Harikrishnan's blog url http://infocollated.blogspot.com. Harikrishnan's new feed url is: http://infocollated.blogspot.com/atom.xml

Thursday, July 09, 2009

About 'Buddha statue in Likir Monastry, Leh, Ladakh '

Located about 60 kms west of Leh in the Ladakh District of Jammu and Kashmir is the Leh Monastery.

Noted for its outdoor, tall, seated Buddha, the Likir monastery founded in the 11th century A.D. belongs to the Yellow Hat Sect, under the Tsongkhapa order.


The monastery complex houses many shrines inside and also has a school. The annual event called Dosmochey is marked by offerings and sacred dances
Updated P.V. Harikrishnan's blog url http://infocollated.blogspot.com. Harikrishnan's new feed url is: http://infocollated.blogspot.com/atom.xml

Wednesday, January 28, 2009

Official Gmail Blog: New in Labs: Offline Gmail

Google Brings Gmail Offline
Gmail is trying to tak of Outlook by introducing offline facility for its users. Now it is beta and restricted to some of the users.

Official Gmail Blog: New in Labs: Offline Gmail


Updated P.V. Harikrishnan's blog url http://infocollated.blogspot.com. Harikrishnan's new feed url is: http://infocollated.blogspot.com/atom.xml

Saturday, March 10, 2007

Google Adds English to Hindi Transliterator in Blogger Editor

An exciting development for bloggers in India who like to blog in mother tongue Hindi but are more comfortable typing English. The new English-Hindi transliteration feature inside Blogger will let you type blog posts in Hindi using English Keyboards.

To use Transliteration feature, go to the Settings | Basics page and select "Yes" for the transliteration option. Now open the Blogger Editor, switch to the compose tab and click the "Write Hindi" button. (see screenshot)

As you type Roman (English) alphabets in the editor, these words are automatically converted to Hindi. It is also possible to compose your blog post in multiple languages - use the shortcut key Ctrl+G to toggle the transliteration feature on and off.

Blogger's English-to-Hindi Transliterator feature is pretty solid and may erode some market share of other similar apps like Hindi Kalam and Quillpad.

There's an on-screen Hindi Keyboard for writing characters that are difficult to type using English alphabets. And just like Spell Check feature, you can select an Hindi word and Blogger will just a list of possible alternatives.

It seems like a good percentage of Blogger users are from India. They should probably extend this to other popular languages like Tamil, Telugu, Marathi and Kannada.

Blogger Support | Hindi-English Mapping Chart


Source: Digital inspiration


Updated P.V. Harikrishnan's blog url http://infocollated.blogspot.com. Harikrishnan's new feed url is: http://infocollated.blogspot.com/atom.xml

Saturday, October 14, 2006

Web 2 portals in India

Web 2 portals in India / World

This is mostly taken from WAT Blog. Just for my reference.


Social sharing

http://www.ilaaka.com/

So what exactly is Ilaaka? Ilaaka focusses on two things deals and discounts and events within your city. One can also create a personal profile and add buddies and comment on the various events and deals.
Whats hot? They already have quite a few events and deals listed. they have features like add buddy, comments and even an option to upload your pic and create your profile.
Whats not? Though it looks good except for the adding buddy and comments feature it looked pretty much like a city based classified for deals and events. But none the less it already has a number of deals and events listed which according to me is a good start for this startup though it may not be the most unique idea.http://www.hooeey.com/

So what exactly is Hooeey? Hooeey in simple words helps your create, share, tag, search and store your browser history online and access it anytime from anywhere through your account in hooeey. It basically de-links your browser history from your browsers and helps you save it so that you can go through it later.
Whats hot? I personally loved this feature because i visit hundreds of sites and and bookmarking everything can get cumbersome so a hooeey browser toolbar ensures that the i can Record history of pages visited, also the ability to tag pages, add reviews, do searches and view/edit history and tags off-line. In short hooeey.com allows registered users to upload their history and tags to a personal on-line account and tag them and categorize them and view them whenever they want.
Whats not? Well the IE browser toolbar requires .NET framework installed and if i dont have it installed on my PC im not sure how many users would have it on their computers. though they give a link to download the .Net software i think its a deterrent for lazy people like me who wont bother downloading the toolbar itself.


http://www.uhuroo.com/

So what exactly is Uhuroo.com? You can collect, store, organise, share, print clipping from Web pages, Blogs, Wiki, etc through uhuroo.com. These clippings are known as scribbles. So it may not be wrong to say that uhuroo.com = google notebook + social sharing.

Whats hot? Well its a cool tool for any one who is researching the web for any information. Also a great way to share stuff with colleagues if you are working on the same project.

Whats not? I could not test the toolbar :( their IE toolbar is still to be launched and for some reason i wasn't able to install their firefox toolbar. Also i think hooeey.com might be considered a better tool as it reduces my effort by indexing my history instead me selecting and indexing clippings from web pages. But as they say everyone has different likes and dislikes and both these startups have a long way to go so uhuroo might get much much better than it is.

http://www.indianradar.com/

What exactly is Indianradar.com? Well its a digg.com look alike in short.. for the benefit of those who dont understand what digg.com is here is a definition of social bookmarking. Now why are we mentioning Indianradar? here's why..

Whats hot? A website made completely in ajax which make the browsing and usability experience better than an other social bookmarking site i have been too. Not only that the registration process is ven simpler and hassle free. Full marks for usability.

Whats not? Well there are ten other bookmarking sites im not sure where this segment is headed in India. Also most of them have similar names here is a run down indianpad, indiagram, indiamarks and now indianradar phew..http://www.seraja.com/Media Sharing

http://www.slideshare.net/

what exactly is slideshare? Well have you been troubled by sending large powerpoint presentations? Then slideshare is for you. In simple words by uploading your presentations on slideshare you can share them with anyone through a link and can also embed your presentations like the one embeded below.

Whats hot? Simple interface. Easy upload options. Fast processing. Also the tagging and sharing features just like Youtube are amazing and infact Slideshare could be easily called the youtube of powerpoint presentations. I have given an embeded demo below of how slideshare can be used to show presentations on blogs. Not only that instead of attaching presentations on can just share them by sending across a link. Also the slideshare is well equipped to handle presentations with 50-60 slides as well without causing much delay in processing time. I am not surprised they got techcrunched as they have tonnes of more features which you can read about out here. According to me this is a truly international product and what's more its FREE :)

Whats not? Files cannot be larger than 20 MB. One can just view the presentation cannot download it. Also sometimes when embeded on a website the presentation takes time to kick off though this may be due to slow internet connections but can get frustrating. Its not a unique offering as there are other international competitors like teamslide.com, tonicpoint.com and thumbstacks.com which are into presentation sharing and even presentation creating online. There is also a banglore based company instacoll.com which has developed a patent pending technology through which one can download a desktop application which is pretty much like any other messenger and share live msoffice documents online.
Well thats all for the India 2.0 part 5 series.. There are a few more web 2.0 players that i am currently looking into but just thought these many site were more than enough for the India 2.0 part 5. All in all with each part of India 2.0 i am getting the feeling that Indian's are getting better with their offering of web 2.0 applications and im sure soon we would see patented web 2.0 applications from India which would create an international impact. Do drop in your comments. Till the next part.. Happy reading WATblog :)


Video sharing


There are around 64 Video sharing sites [All World]. Some of them.Videobomb - Submit & vote for video links. http://videobomb.com/

Videoegg - Capture, edit & publish video. http://www.videoegg.com/

Vimeo - Upload & share video. http://www.vimeo.com/

Vsocial - Upload, rank & share video. http://www.vsocial.com/

Woomu - Submit, vote for & rank videos. http://www.woomu.com/

Yashi - Upload & share video. http://www.yashi.com/

Youtube* - Upload & share video. http://www.youtube.com/

Zippyvideos - Upload & share video. http://www.zippyvideos.com/

Besides video sharing how about social networking which are the most popular web 2.0 websites now a days like MySpace.com, Orkut.com, Hi5.com etc etc..

AapkaVideo is targeted at the Indian audience, who just wants to post videos and share them with his friends and family. - http://www.aapkavideo.comSocial networking

Well Social networking has attracted quite a few players from india including some big ones as well.

Here is the list

Fropper.com - Its a paid social networking site and they claim of 1 million users! I am really not sure their model is good i mean with Orkut and Hi5 offering free access and both of them having large indian users (Orkut has 1.3 million indians registered!) i dont know how fropper plans to make money as its already spent quite a bit on advertising even before building a fropper community. I guess they could learn something from their international counterparts.

Humsubka.com -

IndiatimesPHATchicks - This is still in beta stage the Indiatimes offering is less social networking and more chatting which is done by 4 women who are employed by them but nevertheless it has depends on user interactivity so we added it to this list.

Rediff Connexions - This one is clean and impressive but it again is not a stand alone social networking site but rather a rediff channel.

Tezaa.com - Its a concept where people express their opinions. it calls itself an opinion engine.

Yahoo Answers India - Although yahoo answers is international its indian couterpart is being advertised heavily and just asking a question gives you an answer that yahoo answers works. No doubt then yahoo india seems to be marketing it heavily!

Burrp.com - A yet to be launched social and lifestyle web 2.0 website

Sixer.in - Social networking for cricket lovers yet to be launched.

Yaari.com - Started by indians who studied in the US. This is again yet to be launched!http://www.minglebox.com/

what exactly is Minglebox? It a social networking site where you can create your profile, upload pics, create blogs, add friends, join groups and join your college groups. Its very similar to hi5 in most its features and even borrows from orkut.com as far as the scrapping feature is concernered.

Whats hot? Its has a pleasant look to it which is international in nature. Also it already seems to be getting good number of users in just alpha stage. It also has an Indianised form filling where they ask you to categorise yourself as global indian, dehli's belly., mumbai meri jaan and etc which is missing in the international players. All in all the usability experience could be compared to hi5.com and even at alpha stage they have many features already covered.

Whats not? Well nothing new is what is a let down. Whatever the founders behind minglebox have done till now is obviously well done but i would still classify it as a hi5 or an orkut clone. I mean why would i come to mingle box when i can connect with 1.3 million indian users on orkut!.. But minglbox is still in alpha so we can surely expect more.

http://www.saffronconnect.com/


What exactly is saffronconnect.com? Well if to be specific its a social networking site with a twist of music sharing and selling. In their own words they want to be a hybrid of “MySpace” and “iTunes” for the South Asian market. So currently the features on offer are web profiles, blogs, instant messaging music downloads, photo galleries, classified listings, events, groups, chatrooms, and user forums to create a connected community of South Asians.

Whats Hot? Well the separate registration for artists and a platform for singers, bands, musicians seems like a usp to me especially as they are focussed "south asians" which means Indians ever enthusiatic music lovers and singers and that also includes pakistani singers and bands which are growing popular in india as well. The site FAQs also mentions the revenue generation that they are looking at by selling the music uploaded by these bands and singers. The artists can also offer their music for free download.

Whats Not? They might be focussed on south asians but i see them getting a lot of global indian and asian attention rather than traffic from within India itself. This is because their site seems to be having that global feel to it as compared to something like a minglebox which is quite indianised. Also besides the music being sold online revenue model i dont see any real differentiator that saffronconnect has to other social networking site. A complete review of saffronconnect can be read here.

snehah.com

Desctiption as told by Sravan who is behing snehah.com
snehaH.com has been launched by Sravan, an software engineer cum web entrepreneur from Hyderabad who has to his credit a list of successful ventures such as mavenarts.com - India's first digital online community and indiagram.com – A Social Bookmarking system, a utility portal. Managed efficiently by a talented team comprising Ram, a graphic visualizer, Xasu23 (Admin) and Kartik to customize the content of the portal. With an ever-growing team of contributors, the team seeks to improve and update the content of snehaH.com in every possible manner. Sravan's dream is to make snehaH.com a platform for resource and knowledge sharing for people from different parts of the world.

The USP of snehaH.com is - a one stop portal for information, knowledge sharing and networking. snehaH.com brings to the table a host of services such as forums, groups, blogs, polls, picture gallery and entertainment in the form of music, quizzes, games and online videos. Thus it serves as an ideal platform to interact, share and grow as an individual.


http://www.ibibo.com/ [Owned by Naspers India]

What exactly is ibibo? Ibibo.com offers two things - blogs and photo sharing along with a social sharing concept.

Whats hot? Good interface and blogs and photo sharing options.

Whats not? Its nothing special infact Ibibo in its current avatar leaves much to be desired. Its in beta as of now so hopefully we can look forward to more.
Mymuv.com

Mymuv from what we understand is a community build around the lifestyle changes taking place in people's life. "MyMuv is a site that attempts to track lifestyle changes and trends. It is currently in private beta and launching next week. MyMuv (as the name suggests) is a place where you can record and share the movements (muvs) in your likes/dislikes with regard to products, brands, places, people, ideas, concepts et al – anything that reflects your persona."
Webyantra's review says.


Yo4ya.com

Another social network that is still in closed beta still haven't got a chance to go through the site. But by the looks of it its got a good design.

Hikut.com

A social network which could be termed as a hybrid between hi5 and orkut! Thats why i think they named it Hikut.com. But its not only the name they have exact features of both these international social networking sites.Indiagrid.com

It has more emphasis on classifieds alongwith social networking. Frankly im tired of seeing more and more social networking sites.


http://www.yo4ya.com

http://www.apnaspace.com/


Social Bookmarking sites in India

Internationally there is digg.com and del.icio.us.com, reddit.com etc which are very popular among indians as well.

Social bookmarking seems to be catching on in india.

Four sites

Indiapad.com - IndianPad is a social bookmarking and blogging site that takes its inspiration from meneame.net (this is what their site claims) It also has feature like uploading audio casts (though it seems like there are more abusive songs being uploaded than anything else guess they dont want to censor stuff as there is very little traffic anyways). Its features include comments tag cloud and live casts.

Putvote.com - This is a social bookmarking inspired by digg but By the looks of it it seems to be getting decent traffic may be its local indian flavour that has something to do with it.

Indiagram.com - This is another digg me too which has been around since 2004. Frankly there is hardly any difference between indiagram and putvote except for the fact that putvote has a local flavour. Also indiagram seems to have a better (more professional layout).

Indianbytes.com - Recently launched. Inspired by digg! Lets see where it goes


Indianpad.com

Putvote.com

Indiagram.com

IndianBytes.com

Indiamarks.com

Humdigg.com

Forumsofindia.com

NewsCola.com

Rambhai.comSearch Engines

Sangeetix.com

Sangeetix is a social search and discovery engine for hindi media content. Ever thought of searching music and playing it off the web? Searching lyrics of hindi songs? Well ever thought of a search engine just for hindi music? Thats Sangeetix!


Sapne.com

Sapne.com is the one stop free shop that finds relevant matrimonial profiles from all over the web. Like sangeetix sapne is a search engine for matrimonials. And its not the first search engin for online classifieds. Bixee.com is another search engine for online jobs.


Blogging

Stuffablog.com

Well this is web application which is targetted only to bloggers. Stuffablog is a god's gift to lazy bloggers who feel lethargic about giving related links to his or her post!
So what exactly is Stuffablog.com? - Well its a fantastic application developed by an indian techie which enables you to enrich your blog content by adding related content from Tags, Y! Map, Flickr, Y! News, Y! Answers, Amazon, Icons and Y! SiteSearch! phew!


Instablogs.com

Instablogs, as a blog network, has over a 100 blogs under their umbrella and the team is managed by Ankit and Nandini Maheshwari who are based in New Delhi. 100 blogs around 75 bloggers come together on a common platform instablogs.com. So the content from these hundred blogs is also posted on Instablogs.com as small snippets with the source being credited to the original blog.

Citizen Journalism

citizenxpress.com


The community new portal www.citizenxpress.com is research work of ABC Media Research and Development Center, the research wing of ABC News Network Private limited .This portal is fully dedicated to the cause of citizen involved journalism popularly called CITIZEN JOURNALISM. All news and information have their sources in citizens. They create news and information or witness the news but they have no relevance in news gathering, processing and publishing system of contempory media. The citizen journalism is the voices of all those citizens who are creating or witnessing news and information around them, the citizenxpress is an open platform for all those citizens.
Through this community news portal they can process their information/news/photos/ videos and publish them in real time without any gate keeping because in citizen journalism every citizen is journalist. We the team of ABC NEWS NETWORK will try our best to assist you in performing your work in all possible ways.


merinews.com

What they say about them

Merinews is a common platform to share news and debate over views and opinions. It is India’s first news portal based on the concept of Citizen Journalism where every citizen can be a prospective reporter. It takes essentials from both media – the Internet and conventional journalism – and tries to dissolve the hierarchical line between the journalist and the reader. The Internet operates with a higher degree of heterogeneity than a lot of other mediums. People have heard such concepts earlier, even when its potential to sustain multiplicity of opinions for a long time is questioned. It may not be the ideal and perpetual technology of multiculturalism, but reality is that the believers of democracy and free speech advocates have taken to it much more effectively than their critics, who keep coming back with a vengeance in conventional spaces.himvani.commsn.co.in - contribute

http://content.msn.co.in/Contribute/Default.aspx
More about web 2 in India See this page

Source: http://www.watblog.com/index.php?tag=%20india%202.0

Travel related Web.2 portals


But if last year was the year of banner ads and TV ads for these portals this year seems to be the year of web 2.0 buzz and pull marketing.

Makemytrip along with their agency Webchutney were the early movers when it came to linking web 2.0 to travel. Their travel community Oktatabyebye which started as a contest has now graduated into a full fledged community with travelogues, travel QnA, polls, photos, videos, destination features, hotel reviews and recommendations with friends, family and other members of the site.

The other travel portal Cleartrip.com till now has had a different approach to web 2.0. They have used web 2.0 to get closer to their customers and get instant customer feedback by having an official cleartrip blog. They have also been bold enough to keep all the negative comments by readers on the blog itself. A way to communicate their openess to customers.

Then comes Yatra.com which is backed by Reliance and web 18 and has started a travel social community in Raahi.com. It has blogs, photos with ratings and comments, a city guide and a listing of latest and most popular posts. In the sidebar there is an option to ‘plan your trip’, using Yatra.com.

Finally even the latest entrant ezeego1.com which is promoted by the giant offline travel company Cox and Kings has also hinted at launching video blogs to promote travel related interactivity. [These lines are taken from Watblog.com]Updated P.V. Harikrishnan's blog url http://infocollated.blogspot.com. Harikrishnan's new feed url is: http://infocollated.blogspot.com/atom.xml

Labels: , , , , ,